Strategisen viestinnän neljä roolia – tunnistatko sankarielementit?

https://cocomms.com/2019/06/06/strategisen-viestinnan-nelja-roolia-tunnistatko-sankarielementit/

Viestintäammattilaisen työpäivä koostuu erikoistilanteista ja arkisesta tekemisestä. Plakkarissa voi olla sosiaalista mediaa, viestintästrategian suunnittelua, viestinnän ad hoc -tehtäviä ja kriisiviestinnän tekemistä. Ovatko nämä kaikki strategista viestintää tai mitä strateginen viestintä pitää sisällään? Selvitin asiaa pro gradu -tutkielmassani. Sen perusteella kokosin nyt yhteen strategisen viestinnän keskeiset roolit, jotka osoittavat myös viestinnän sankarillisuuden.

Monen ammatinharjoittajan keskuudessa strateginen viestintä ja sen roolit eivät ole täysin yksiselitteisiä. Myös alan tutkijoiden keskuudessa vallitsee maailmanlaajuisesti epätietoisuus siitä, mitä strateginen viestintä oikeastaan edes on.

Päätin syventyä aiheeseen gradussani pyytämällä pörssiyhtiöiden viestintäjohtajia kertomaan tarinoita uransa varrella esiintyneistä strategisen viestinnän tilanteista. Kertomusten pohjalta hahmottelin näkyviin strategisen viestinnän rooleja pörssiyhtiöissä. Niitä löytyi yhteensä neljä: strateginen viestintä maineenpelastajana, yhteisönsitojana, strategian toteutumisen mahdollistajana ja liiketoiminnanvauhdittajana.

Niitä löytyi yhteensä neljä: strateginen viestintä maineenpelastajana, yhteisönsitojana, strategian toteutumisen mahdollistajana ja liiketoiminnanvauhdittajana.

Mitä roolit kertovat meille?

Omista erityispiirteistä huolimatta kaikille strategisen viestinnän rooleille yhteistä on tarve muuttaa asioita ja vaikuttaa niihin määrätietoisesti viestinnällisillä keinoilla. Roolista riippumatta strategisen viestinnän avulla pyritään vaikuttamaan kohderyhmien asenteisiin, mielipiteisiin ja käyttäytymiseen omien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tässä yhteydessä strategista viestintää ja sen rooleja voisi ajatella vaikeasta tilanteesta pelastavana sankarina.

Viestintäjohtajien kertomuksissa yritykset selvisivät haastavista tilanteista ja kehittyivät eteenpäin strategisen viestinnän avulla. Rooleissa esiintyvä strateginen viestintä onkin olennaista yrityksen selviytymisen ja jatkuvan menestymisen kannalta. Tässä yhteydessä strategista viestintää ja sen rooleja voisi ajatella vaikeasta tilanteesta pelastavana sankarina. Strategisen viestinnän ratkaisut voidaan nähdä viestinnän sankarielementteinä.

Viestintä ei kuitenkaan aina tarvitse erikoistilannetta ollakseen strategista. Niistä pelastamisen lisäksi strateginen viestintä ulottuu myös arkiseen tekemiseen. Roolit osoittavat, että strateginen viestintä on läsnä jokapäiväisessä työssä – se vain näyttäytyy erilaisena tilanteen mukaan.

Roolit osoittavat, että strateginen viestintä on läsnä jokapäiväisessä työssä – se vain näyttäytyy erilaisena tilanteen mukaan.

Strategisen viestinnän neljä roolia pörssiyhtiöissä

  1. Strateginen viestintä pelastaa maineen.

Kun yritys saa sidosryhmiltä laajaa negatiivista huomiota tai kohtaa kriisitilanteen, strateginen viestintä astuu kuvioihin maineenpelastajan roolissa. Ratkaisuna toimii tilanteen korjaaminen nopealla ja avoimella viestinnällä sekä keskustelevalla otteella.

  1. Strateginen viestintä sitoo yhteisön.

Toisinaan yrityksen henkilöstö saattaa muuttua epäyhtenäiseksi tai jopa kahtiajakautuneeksi. Joskus taas tarvitaan koko henkilöstön panostusta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Silloin strateginen viestintä näyttäytyy yhteisönsitojan roolissa. Sitouttamalla ja yhteishenkeä luomalla henkilöstö saadaan puhaltamaan yhteen hiileen.

  1. Strateginen viestintä mahdollistaa strategian toteutumisen.

Strategia on usein vaikea viestittävä. Joko sidosryhmät eivät koe strategiaa konkreettisena tai henkilöstö ei ymmärrä omaa rooliaan strategian toteuttajana. Tässä kohtaa strateginen viestintä toimii strategian toteutumisen mahdollistajana keksien uusia tapoja viestiä strategiasta.

  1. Strateginen viestintä vauhdittaa liiketoimintaa.

Muutokset yrityksen toimintaympäristössä voivat vaikeuttaa myyntiä tai heikentää kilpailuasemaa. Silloin strateginen viestintä ottaa liiketoiminnanvauhdittajan roolin luomalla mielikuvia, brändäämällä sekä puhumalla yrityksen omien intressien puolesta.

 

Emilia Ström
Communications Trainee

Teksti pohjautuu Emilia Strömin pro gradu -tutkielmaan ”Viestintäjohtajien näkemyksiä strategisesta viestinnästä ja sen rooleista”. Koko tutkielma ja viestintäjohtajien kertomukset luettavissa täällä.

 

Posted By

Emilia Ström